Centralna Składnica Harcerska 4 Żywioły
Konkurs Koszulka Powstanie Warszawskie – 80. rocznica
Konkurs Koszulka Powstanie Warszawskie – 80 rocznica


Ogłaszamy konkurs 
„Koszulka Powstanie Warszawskie – 80. rocznica” 

Świętuj razem z nami to niesamowicie ważne wydarzenie, biorąc udział w konkursie. Zaprojektuj nadruk na koszulkę z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego.  Jeśli chcesz, aby w sprzedaży u nas w sklepie była Twoja koszulka – nie czekaj! Pędzle, ołówki, długopisy, pióra i inne przybory w ruch!

 

Do wygrania bon na gadżety harcerskie o wartości 300 zł oraz zestaw 10 sztuk koszulek wybranych rozmiarów z wygranym wzorem.
Wygrany projekt będzie dostępny w sprzedaży na sklepie internetowym.

Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy konkurs@4zywioly.pl do 30.06.2024 r., pt.: Koszulka Powstanie Warszawskie – 80. rocznica.
W treści maila należy załączyć w postaci pliku elektronicznego w formacie pdf, ai lub jako zdjęcie i/lub skan, oraz imię, nazwisko, dane do korespondencji, a osoby poniżej osiemnastego roku życia, zgodę rodzica. (załącznik 1 do regulaminu).

 

Ogłoszenie wyników konkursu 2 lipca.

 

Czekamy na zgłoszenia!

 

Poniżej znajduje się regulamin konkursu. Na samym dole artykułu znajdują się pliki do pobrania (regulamin oraz zgoda rodzica/prawnego opiekuna).

 

 

 

Regulamin konkursu 

 

§ 1 Organizator Konkursu

 

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Koszulka Powstanie Warszawskie – 80. rocznica” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Centralna Składnica Harcerska 4 Żywioły Sp. z o.o przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, NIP 526-23-45-458, REGON 012023155, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorem". 
 2. Konkurs „Koszulka Powstanie Warszawskie – 80. rocznica” jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie grafiki lub napisu związanego z Powstaniem Warszawskim oraz okrągłą 80. rocznicą! Prosimy o przesłanie gotowych projektów na adres mailowy: konkurs@4zywioly.pl, z tytułem: „Koszulka Powstanie Warszawskie – 80. rocznica”Organizator nie narzuca techniki wykonania projektu.
 4. Projekt należy wysłać w postaci pliku elektronicznego w formacie pdf, ai lub jako zdjęcie i/lub skan. W mailu należy umieścić: imię, nazwisko, dane do korespondencji, a osoby poniżej osiemnastego roku życia, zgodę rodzica. (załącznik 1 do niniejszego regulaminu).
 5. Niniejszy regulamin konkursu „Koszulka Powstanie Warszawskie – 80. rocznica” stanowi podstawę organizowania Konkursu, określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 6. Pełna treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.4zywioly.pl

 

 

§ 2 Uczestnictwo w konkursie

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba od 13 roku życia (za zgodą rodzica), która wyrazi chęć i spełni wymagania zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Poprawne przygotowanie projektu konkursowego i przesłanie na adres mailowy Organizatora, o którym mowa w §3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się Uczestnika w Konkursie i akceptacją przez niego Regulaminu w całości, zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz potwierdzeniem, iż spełnia warunki udziału w Konkursie.
 3. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że projekt jest jego autorstwa, nie narusza praw majątkowych osób trzecich oraz nie był publikowany w Internecie ani nigdzie indziej.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami. Wszystkie autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego projektu wykonanego przez Uczestnika przechodzą na Organizatora Konkursu z dniem 2 lipca 2024 r. Natomiast organizator zastrzega, że nie będzie wykorzystywał projektu bez wcześniejszego kontaktu z autorem projektu i zgodą z jego strony. 
 1. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Organizatora przechodzi również wyłączne prawo udzielenia zezwoleń na wykonanie autorskiego prawa zależnego.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnicy, będący osobami fizycznymi, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r.) w bazie danych osobowych klientów Organizatora dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejscowości lub wizerunku na liście Zwycięzców.
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację prac konkursowych na profilu Facebook ’u oraz Instagramie składnicy. 
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia.
 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

 

 

§ 3 Przebieg Konkursu

 

 1. Składanie prac konkursowych odbywa się w dniach od 14 czerwca do 30 czerwca 2024.
  W dniu 2 lipca 2024 r. nastąpi wybranie Zwycięzcy i ogłoszenie wyników na profilach społecznościowych.
 2. Projekt należy przesłać mailem do dnia 30 lipca 2024 na adres: konkurs@4zywioly.pl
 3. Po wyłonieniu zwycięskiego projektu Organizator opracuje wersję projektu przystosowaną do wdrożenia do produkcji i spełniającą wymogi technologiczne oraz wyprodukuje koszulki.
 4. Niepoprawnie przygotowany projekt lub wysłany poza czasem trwania Konkursu nie będzie uwzględniany przy ustalaniu wyników Konkursu.

 

 

§ 4 Wyłonienie Zwycięzcy i przyznanie nagród

 

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie opublikowany na profilach społecznościowych składnicy w dniu 1-2 lipca 2024.
 2. W przypadku dużej ilości prac konkursowych Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia Zwycięzcy.
 3. Zwycięzcę Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która przy ocenie nagradzanych projektów będzie kierować się walorami estetycznymi i marketingowymi projektów.
 4. Nagrodą główną w Konkursie jest zestaw 10 szt. koszulek wybranego rozmiaru oraz bon na gadżety harcerskie (koszulki, kubki, poduszki, skarpetki itp.)  o wartości 300 pln brutto.
 5. Organizator skontaktuje się mailowo ze Zwycięzcą Konkursu w terminie do 2 lipca 2024 wyłącznie w celu potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie oraz potwierdzenia przez Zwycięzcę danych
  (imię, nazwisko, adres korespondencyjny).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania nagród dodatkowych, w przypadku, gdy Komisja Konkursowa tak zadecyduje.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Zwycięzcy odbiór Nagrody.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.
 9. W razie rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

 

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

 1. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
  Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana obowiązywać będzie dla Uczestników, biorących udział w konkursie.
 6. Ostateczna interpretacja zapisów treści Regulaminu Konkursu należy do Organizatora Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu, bez konieczności poinformowania Uczestników. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu Uczestnikom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia, w szczególności Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania nagrody lub zwrotu kosztu udziału w Konkursie. 

 

 

 

Załącznik 1. 

 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (OPIEKUN PRAWNY LUB RODZIC) NA UDZIAŁ W KONKURSIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

Ja, niżej podpisany/a ___________________________________, jako opiekun prawny / rodzic   oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka _________________________________  
w konkursie pod nazwą: „Konkurs Koszulka Powstanie Warszawskie – 80. rocznica” (dalej „Konkurs”), którego organizatorem jest firma prowadzona przez Artura Prusa pod nazwą: Centralna Składnica Harcerska 4 Żywioły Sp Z. o. o. z siedzibą w Warszawie pod następującym adresem: ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca numer NIP 526-23-45-458 oraz numer REGON 012023115 (dalej „Organizator”).  

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję postanowienia tego Regulaminu.  

Oświadczam jednocześnie, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych oraz danych osobowych małoletniego ______________________________ wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z przepisami RODO oraz zgodnie z postanowieniami regulaminu. 

Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

 • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu;  
 •  podanie danych osobowych jest dobrowolne;  
 • mam prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.  

    

___________________________________ 

podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Pliki (2)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium